Kyrgyzstan

SR.NO UNIVERSITY NAME CITY LINK
1 Osh State University Oshskaya http://www.oshmed.com/
2 The international university of Kyrgyzstan Bishkek http://iuk.kg/
3 i.k. akhunbaev kyrgyz state medical academy Bishkek http://www.kgma.kg/index.php/en/